Materská škôlka, Selce

Architektonický návrh materskej školy vychádza z potreby doplnenia existujúceho areálu základnej školy. Navrhovaný objekt je na pozemku umiestnený s ohľadom na už existujúce stavby, ktoré dopĺňa.

Architektonický návrh materskej školy vychádza z potreby doplnenia existujúceho areálu základnej školy. Navrhovaný objekt je na pozemku umiestnený s ohľadom na už existujúce stavby, ktoré dopĺňa. Situovaný je medzi objektami jedálne a telocvične tak, aby svojou hmotou tieto stavby prepájal, pričom zároveň vytvára jasne artikulovaný centrálny exteriérový priestor „školského dvora“ medzi týmito stavbami. Komunikačne je objekt hlavným vstupom napojený na súčasnú os hlavného vstupu do areálu.

Návrh (vizualizácia) záhrady

Exteriérové plochy v priamej náväznosti na objekt škôlky sú vydláždene, ostatné plochy využívané deťmi sú prevažne trávnaté, resp. s použitím mäkčených športových povrchov na spoločnom školskom dvore. Ostatné komunikačné plochy sú dláždené. V náväznosti na západnú terasu škôlky je navrhnuté drevené tribúnovité sedenie. Na samostatnom škôlkarskom dvore je narhnuté ihrisko s pieskoviskom, kde sú podobne využité drevené a mäkčené športové povrchy.

Návrh (vizualizácia) škôlky z vtáčej perspektívy

Hmota škôlky je jednopodlažná, v priamej náväznosti na spoločnú exteriérovú plochu. Jej umiestnenie vytvára možnosť pre to, aby vnútorné priestory škôlky mohli byť komunikačne prepojené jednak s vlastným dvorom orientovaným na juhovýchod a zároveň cez spoločný viacfunkčný priestor aj na spoločný dvor (spoločný so základnou školou). Takéto usporiadanie s v podstate preplávajúcou dispozíciou vytvára ideálne podmienky pre variabilné využitie škôlky v rôznej dennej dobe, ako aj možnosť variabilného využitia rôznymi skupinami užívateľov. Vo večerných hodinách je možné využitie škôlky napr. ako komunitného centra, prípadne na spoločné akcie detí a rodičov.

Návrh (vizualizácia) interiéru škôlky

Vstup do objektu je zo severnej strany. V severnej časti sa nachádzajú aj priestory pre učiteľov, spoločné hygienické zariadenie pre návštevníkov a technické zázemie objektu, ako sklady, tzb a podobne. Samotné triedy sú orientovaný na juhovýchod do dvora pre škôlku. Každá trieda má vlastnú spálňu a hygienické zariadenie. Triedy sú prístupné zo spoločného viacfunkčného priestoru, ktorý slúži počas bežného dňa ako šatne a spoločná herňa pre deti zo všetkých tried. V prípade potreby vie priestor slúžiť na spoločné podujatia, na ktorých sú prítomní rodičia, prípadne ako priestor pre komunitné centrum vo večerných hodinách, alebo počas víkendov. Tento priestor je presvetlený aj strešným svetlíkom tiahnucim sa pozdĺž celej dispozície. Spoločný viacfunkčný priestor je orientovaný cez prekrytú terasu do spoločného školského dvora.


Prehľadávaj

Kategória

Rozloha

Cena

vlastnosti