Obytná zóna Hviezdoslavova, Nitra

Riešené územie v širšom centre mesta Nitra ohraničuje cintorín, zástavba rodinných domov a komunikácia. Neexistujúca štruktúra okolia nám umožnila vytvoriť vlastný urbanizmus, ktorého východiskami boli hranice územia, regulatívy, svetlotechnika a požadovaný počet bytov. Urbanistický návrh sme založili na pravouhlom vzore, ktorý nepravidelný tvar pozemku efektívne využíva a zároveň eliminuje vznik nevyužiteľných hluchých miest v jeho rohoch. Opakovateľnosť stavebných objektov, vynikajúci pomer predajnej plochy ku komunikáciam a vyhovujúca svetlotechnika pre všetky byty znamenajú racionálne využitie nákladov a prijateľné ceny bytov. Jednoduchá architektúra, praktické dispozície, veľa súkromnej zelene vytvoria budúcim obyvateľom príjemne miesto pre život.

Širšie vzťahy

Riešené územie sa nachádza v širšom centre mesta Nitra, priľahlé k mestskej triede Hviezdoslavova, za železničnou traťou ŽSR 140 Nové Zámky – Prievidza. Ohraničené je mestskou triedou Hviezdoslavova na SZ a SV, zástavbou rodinných domov na JV a Párovským cintorínom na JZ. Plocha riešeného územia, ktorou disponuje zadávateľ je 21 230 m2. Pozemok je mierne svažitý, zvažuje sa na sever, maximálne prevýšenie v smere sever – juh je približne 6 m. Na riešenom území sa nachádzajú objekty v havarijnom stave, návrh počíta s ich odstránením. V tesnej blízkosti riešeného územia, v jeho SV časti sa nachádzajú 2 obývané rodinné domy. Návrh počíta v 1. etape so zachovaním rešpektujúc ich svetlotechnické požiadavky. V ďalšom pokračovaní rozvoja zóny navrhujeme na mieste týchto rodinných domov osadenie modifikovanej zostavy „Bytového domu E“, ktorý je použitý v návrhu celkovo v 3 pozíciách.


Prehľadávaj

Kategória

Rozloha

Cena

vlastnosti