Revitalizácia areálu bývalej panelárne, Vrakuňa, Bratislava

Prezentovaný projekt je ideovou štúdiou - súťažným elaborátom na dané územie. Návrh urbanizmu, dopravy a infraštruktúry je v podobe schémy, ktorá môže byť realizovaná inak, ako je v návrhu.

Širšie vzťahy

Riešené územie je vymedzené areálom bývalej panelárne. Na severe susedí s korytom Malého Dunaja, na juhu a východe so stabilizovaným územím málopodlažnej obytnej zástavby a s nezastavaným rozvojovým územím na západe. Hlavnými determinantmi návrhu z pohľadu širších vzťahov bolo napojenie územia na existujúcu cestnú sieť s lokalizáciou otočiska pre konečnú zastávku autobusu MHD, plánovanú cyklotrasu po brehu Malého Dunaja a umiestnenie novej základne pre splavovanie rieky.

Doprava

Jedným zo základných kritérií návrhu bolo vylúčenie automobilovej dopravy z plôch medzi objektami a predovšetkým z priestoru parku. Každý z troch stavebných celkov má preto samostatný vjazd do podzemného parkovania. Garáže sme umiestnili do čiastočne zapusteného podzemného podlažia medzi domami s úrovňou podlahy približne 1,7 m pod okolitým terénom. Celková bilancia statickej dopravy navrhovaných funkčných plôch bývania a občianskej vybavenosti predpokladá potrebu približne 275 parkovacích miest. V návrhu je predbežne počítané s 80 pozdĺžnymi parkovacími státiami pozdĺž komunikácie a 222 parkovacím miestami v podzemných garážach.

Situácia

Lokalizácia bytových domov vyplynula zo snahy o koncept solitérnych objektov kompaktných rozmerov vložených do parku v neortogonálnom pláne. V snahe o hierarchiu vonkajších priestorov vyústilo počiatočné riešenie domov s prízemím na úrovni terénu a úplným podzemným podlažím garáží do troch stavebných celkov s obytným prízemím zvýšeným nad okolitý terén, s parterom na úrovni terénu a s čiastočne zapustenými parkovacími garážami. Vyvýšená časť medzi domami nad podzemným podlažím je použiteľná ako poloverejný priestor pre obyvateľov domov.


Prehľadávaj

Kategória

Rozloha

Cena

vlastnosti