Revitalizácia areálu bývalej panelárne, Vrakuňa, Bratislava

Územie bývalej panelárne sa nachádza v blízkosti toku Malého Dunaja v bratislavskej Vrakuni. V návrhu sme vytvorili príjemné sídlisko s vysokým podielom zelene a verejných priestorov s využitím hlavnej pridanej hodnoty územia - vodnej plochy Malého Dunaja. Malopodlažné bodové domy v neortogonálnom pláne sú situované tak, aby nedochádzalo k priamym pohľadom medzi fasádami budov. Z kompaktných objektov vznikli tri stavebné bloky s obytným prízemím nad okolitým terénom, s parterom na úrovni terénu a čiastočne zapustenými parkovacími garážami. Medzi blokmi sme navrhli parky, na vyvýšených častiach medzi domami poloverejný priestor pre obyvateľov a predzáhradky prízemných bytov. Projekt sa nachádza neďaleko čistiarne odpadových vôd, ktorú čaká rozsiahla modernizácia, ktorá zamedzí šíreniu pachov do jej okolia.

Voda a zeleň

Návrh počíta so zachovaním všetkých druhov zelene pozdĺž rieky, ktorých sa nedotkne vybratie časti brehu okolo jazierok a nábrežnej promenády. Verejnú zeleň reprezentujú parky, v ktorých navrhujeme dreviny podporujúce pôvodný charakter lužného lesa. Na zdvihnutých platformách sa nachádza poloverejná zeleň vo forme tráv a nízkych drevín, ktorú od súkromných predzáhradiek oddeľujú nízke živé ploty. Vzhľadom na blízkosť vody sme ju do konceptu aktívne zapojili. Okrem samotného toku malého Dunaja sme sem navrhli aj iné, charakterovo a funkčne odlišné plochy vo forme nezávislých vodných plôch - biojazier s rovnakou výškou hladiny ako rieka.

Bývanie a občianska vybavenosť

Funkciu bývania reprezentujú samostatne stojace bytové domy tvoriace pravouhlé hmoty v dvoch druhoch fasád. Vzhľadom na blízkosť vody sme jednotlivým bytom dopriali nadštandardné exteriérové plochy vo forme loggii, ktoré obyvateľom zabezpečia kontakt s vodnou plochou a okolitou prírodou. V návrhu sme počítali aj s občianskou vybavenosťou. Okrem štandardnej lokálnej vybavenosti v parteroch sme do konceptu priniesli myšlienku kombinovanej materskej školy a bývania pre seniorov s cieľom interakcie medzi vekovo odlišnými skupinami, ktoré prinesú prospech pre obe strany - deti získajú úprimnú pozornosť od starších a naopak, seniorom deti prinesú do života nové impulzy a rozptýlenie. Deti a seniori majú k dispozícii najväčšiu z vyvýšených terás medzi domami.


Prehľadávaj

Kategória

Rozloha

Cena

vlastnosti