Rekonštrukcia funkcionalistickej pamiatky, Bezručova 3 a 5, Bratislava

Objekty bývalej polikliniky predstavujú vrcholné stavby slovenského funkcionalizmu. V spolupráci s mestským pamiatkovým úradom sme navrhli rekonštrukciu, ktorá stavbe vracia pôvodný funkcionalistický výraz, dáva jej nové funkcie a zároveň ju robí schopnou tieto funkcie naplniť.

Bezručova Office and Residence pozostáva z dvoch objektov bývalej nemocnice. Nachádzajú sa v bratislavskom Starom Meste v blízkosti Modrého kostolíka na pozemku vymedzenom ulicami Gajova, Lomonosova, Dobrovičova a Bezručova. Budovy tvoria jednotný hmotovo-priestorový celok s vizuálne oddeleným konceptom jednotlivých budov. Obe stavby sú národnou kultúrnou pamiatkou a dominuje v nich funkcia bývania, ale navrhli sme sem aj kancelárie, priestory pre zdravotníctvo a občiansku vybavenosť. Nové funkcie si vyžiadali preriešenie statickej dopravy, preto sme pod časť budovy na Bezručovej 3 a pod Lomonosovu ulicu umiestnili viacpodlažnú podzemnú garáž, ktorá budovy prepája. Dispozície bytov a apartmánov vychádzajú z pôvodných konštrukcii a všetky majú terasu alebo loggiu, ktorá umožní priame prevetrávanie bytov.

Pôvodný stav (1932,1939)

Súbor funkcionalistických budov bol zrealizovaný podľa návrhu architektov Aloisa Balána a Jiřího Grossmanna. Starší objekt na Bezručovej 3 (1932) plnil funkciu Zemskej úradovne (Ústrednej sociálnej poisťovne), mladší na Bezručovej 5 (1939) Okresnej sociálnej poisťovne. Budovy s rôznymi funkciami mali vďaka rovnakým autorom vyváženú, vzájomne súvisiacu kompozíciu. Stavby sú považované za jedny z ich najlepších diel a zároveň za jedny z vrcholných stavieb funkcionalizmu v Bratislave. V roku 1989 boli vyhlásené za kultúrnu pamiatku a neskôr zaradené do národného registra DOCOMOMO, čím sa zaradili medzi 46 najvýznamnejších diel modernej architektúry. Zaujímavosťou je, že na stavbe Bezručovej 3 pracovali výhradne slovenskí robotníci a firmy. Skeletový konštrukčný systém budovy Bezručovej 5 umožnil jej používateľom a neskôr aj nám bezproblémové úpravy dispozície. Ploché strechy boli navrhnuté ako pochôdzne. (zdroj: Archív PÚ SR Bratislava, 2004).

Stav pred rekonštrukciou (2016)

Po skončení vojny sa budovy prispôsobovali prevládajúcej nemocničnej funkcii, v budove Bezručovej 3 bola pôrodnica, v Bezručovej 5 interná a chirurgická poliklinika pre Staré Mesto. Pri prestavbe v roku 1960 boli budovy funkčne prepojené a nadstavené o jedno poschodie. Šikmá valbová strecha nadstavby narušila funkcionalistický charakter nemocnice a optickým prepojením narušila ich pôvodný vizuálne oddelený koncept. Postupným rozširovaním nemocničných priestorov do vnútroblokoch prišla budova o exteriérové plochy. Nemocnica fungovala v tejto podobe až do roku 2008 a odvtedy začala chradnúť. Budova bola pred rekonštrukciou (2016) v havarijnom stave. Rozkradnuté bolo všetko vrátane elektrických rozvodov. Spodné podlažia boli vytopené, ostatné obývali ľudia bez domova a holuby.

Začiatok realizácie (2016)

Primárnou úlohou rekonštrukcie bola bezprostredná záchrana života pamiatky, čo znamenalo jej pridať nové funkcie a zároveň ju urobiť schopnou tieto funkcie naplniť. Nové funkcie si podľa platného územného plánu zóny Dunajská vyžiadali vytvorenenie takmer 200 podzemných parkovacích miest. Po preverení všetkých alternatív bola jedinou možnosťou, ako ich pod existujúce budovy dostať, asanácia pamiatkovo menej hodnotných časti budov, vybudovanie vjazdu a súvisiacej infraštruktúry a ich opätovné postavenie. Z "amputácie" časti pamiatky nemal nikto radosť, ale sme radi, že jej pomohla zachrániť život. Časť novej garáže sa nachádza pod objektom na Bezručovej 3, väčšina pod Lomonosovou ulicou. Foto: archiv Zakládání staveb, a. s.

Nový stav (2021)

Našou úlohou bolo budovám prinavrátiť pôvodný funkcionalistický výraz a zároveň zvýšiť plochu bytov, aby bola investícia realizovateľná. V prvom kroku sme domy zbavili nadstavby so šikmou strechou, ktorá bola urobená dodatočne a negovala ich funkcionalistický charakter. Na jej miesto sme navrhli nadstavbu, ktorá sa nehrá na súčasť budovy, naopak, jasne definuje svoju novú funkciu, čím necháva vyniknúť historické budovy v pôvodnej kráse. Citlivá obnova vdýchla historicky dôležitej stavbe nový život pri zachovaní genius loci budovy a lokality. Secesný Modrý kostolík konečne získal dôstojného funkcionalistického suseda v autentickom výraze, ako bol pôvodne plánovaný. Autormi návrhu architektúry rekonštrukcie sú Ing. arch. Dušan Dinaj a RULES, s.r.o, generálnym projektantom realizačnej časti Acrea, s.r.o.. 

Bezručova 3

Objekt na Bezručovej 3 je starší a pôvodne plnil funkciu sociálnej poisťovne. Čistota funkcionalistickej architektúry pôvodnej budovy bola postupom času doplnená šikmou strechou, ktorá zmenila kompozíciu hmôt stavby a z objektu urobila vizuálne iný dom. Preto sme šikmú strechu odstránili, čo vrátilo stavbe pôvodný, funkcionalistický vzhľad. Nadstavbu sme navrhli ako sebavedomý novotvar, ktorý sa na rozdiel od šikmej strechy netvári ako sučasť pôvodnej budovy, naopak, úprimne a otvorene komunikuje dobu svojho vzniku.

Bezručova 3 - átrium

Vnútorné átria budov boli počas života budovy postupne zastavané nesúrodými prístavbami, ktoré si vyžiadala rozpínajúca sa nemocničná funkcia. Nekoncepčné stavby sme odstránili a átria získali vzduch a priestor, ako v dobe svojho vzniku. Do vnútrobloku sme situovali vonkajšie plochy bytov na nižších podlažiach. Živá zeleň a príjemné materiály robia z átria tiché miesto na únik z ruchu mesta.

Bezručova 3 - centrálne schodisko

Charaktreristickým prvkom staršieho z objektov je priestranná vstupná hala s monumentálnym trojramenným schodiskom, ktoré tvorí jadro komunikačných priestorov. Veľkoleposť schodiska mala praktickú funkciu - jeho cieľom bolo interiér maximálne presvetliť a prevzdušniť, aby sa zamestnanci cítili čo najlepšie. Všetky zachovalé časti pôvodného schodiska boli použité a poškodené časti nahradené replikami, výsledkom je rovnaká atmosféra ako v dobe svojho vzniku.

Bezručova 5

Objekt na Bezručovej 5 sa počas času zvonka takmer vôbec nezmenil, jedinou vráskou na vzhľade bola šikmá strecha, ktorá prechádzala z Bezručovej 3 aj na túto stavbu. Túto nezrovnalosť sme napravili - šikmý prílepok sme odstránili a exteriér zrenovovali v duchu pôvodného zámeru bez vážnejších stavebných zásahov. Bezručova 5 je majestátna a elegantná ako v dobe svojho vzniku a od dobových fotografii sa líši len technologickými zariadeniami na streche, ktoré sme zakomponovali tak, aby neboli na prvý pohľad viditeľné.

Bezručova 5 átrium

Vnútorná hala na Bezručovej 5 je charakteristickým prvkom tohto objektu. Sú z nej prístupné jednotlivé prevádzky občianskej vybavenosti a tiež administratívne priestory na vyšších podlažiach. Jej veľkolepá vzdušnosť je nevídaná aj na dnešné pomery. Úlohou rekonštrukcie bolo prinavrátenie pôvodného vzhľadu - zničené časti pôvodného interiéru boli nahradené novými s podobným vzhľadom.

Lomonosova s podzemnou garážou

Na prvý pohľad nenápadná ulica pocítila rekonštrukciu najviac. Pod celou plochou prieluky medzi domami sa nachádza viacpodlažná podzemná garáž. Výstavba podzemnej garáže bola jedným z najnáročnejších procesov výstavby, jej oporné múry sa dotýkajú základov protiľahlého objektu. Garáž bolo potrebné vybudovať pre splnenie požiadaviek na statickú dopravu potrebnú pre vytvorenie nových funkcií stavby.


Prehľadávaj

Kategória

Rozloha

Cena

vlastnosti